Oferta

Zakres naszych usług:

- wykonanie mapy do celów projektowych,
- wytyczanie projektu w terenie (geodezyjna obsługa inwestycji),
- inwentaryzacja powykonawcza,
- opracowanie map do celów prawnych,
- podziały nieruchomości.

- wykonanie mapy do celów projektowych – jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa, w oparciu o którą, projektant wykona projekt różnego rodzaju budynków, uzbrojenia podziemnego itp.- wytyczanie projektu w terenie (geodezyjna obsługa inwestycji) – w tym zakresie wyznaczamy na gruncie położenie obiektu budowlanego, przyłącza, ogrodzenia etc. Do wytyczenia można przystąpić w chwili, kiedy jest opracowany projekt i wydane pozwolenie na budowę. Dotyczy to zarówno pojedynczego przyłącza jak również dużych inwestycji budowlanych- inwentaryzacja powykonawcza (sprawdzanie czy budynek i przyłącza są zgodne z projektem) - każdy budynek czy wykonane przyłącze podlega wytyczeniu, a po jego wybudowaniu, inwentaryzacji powykonawczej. Czynność ta ma na celu naniesienie na mapy państwowego zasobu geodezyjnego tych obiektów. Inwestor chcąc zgłosić zakończenie budowy jest zobowiązany przedłożyć stosowne dokumenty, a wśród nich mapę z inwentaryzacji powykonawczej. Inwentaryzacja odpowiada także na bardzo istotne pytanie czy obiekt jest wykonany zgodnie z projektem.- opracowanie map do celów prawnych - są one niezbędne do uregulowania spraw związanych z uzyskaniem tytułu własności, ujawnienia naniesień budowlanych w Księdze Wieczystej, regulacji stanów prawnych nieruchomości itp.- podziały nieruchomości - zaliczamy je do czynności prawnych. Co do sposobu podziału, istotne są zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie podziału jest czynnością złożoną, wymagającą wiedzy, umiejętności, a także doświadczenia od geodety. Oprócz wykonania czynności na gruncie (okazania granic działki dzielonej, wyznaczenia granic podziału), dokonujemy oceny istniejących dokumentów prawnych posiadanych przez właściciela, znajdujących się w zbiorach dokumentów w organie prowadzącym ewidencję gruntów, Księgach Wieczystych, często czynności na gruncie poprzedzają pomiary kontrolne. Końcowym efektem naszej pracy i dokumentem obrazującym wykonaną pracę jest mapa z podziałem i rejestrem nowych działek. Wykonanie podziału, ze względu na złożoność oraz obwarowania prawne wynikające z przepisów, jest czynnością czasochłonną.Wszystkie te czynności wymagają indywidualnego podejścia co stanowi o cenie naszych usług. Cena jest uzależniona od wielkości opracowywanego obszaru oraz złożoności poszczególnych zagadnień. Prosimy pozostawić kontakt, przesłać email z zapytaniem lub zadzwonić

Biuro Usług
Geodezyjnych i Kartograficznych
Chrustowski K., Kacperski R.

KA-RAD GEO s.c.

ul. Malczewskiego 30 lok. 5
93-154 Łódź

515 696 115
691 795 228

karadgeo@onet.eu